Informácie pre poškodeného trestným činom

(podľa § 49 ods. 1 Trestného poriadku)

Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody .

Poškodený má v trestnom konaní postavenie strany trestného konania. V konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom. Splnomocnencom poškodeného môže byť aj poverený zástupca organizácie na pomoc poškodeným. Poškodený,  ktorý si uplatňuje nárok na náhradu škody a preukáže, že nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené, má nárok na zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. Takýto zástupca má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec. Splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy a podávať za neho žiadosti o opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov , na ktorých sa môže zúčastniť poškodený .

Poškodený má v trestnom konaní nasledovné práva:

 • v prípadoch uvedených v zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním,
 • uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní,
 • navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované,
 • uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka,
 • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom,
 • nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie vyšetrovania,
 • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní,
 • predniesť záverečnú reč,
 • na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom,
 • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom,
 • ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť‘ celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť,
 • kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky v postupe vyšetrovateľa PZ alebo povereného príslušníka PZ,
 • vysloviť súhlas so schválením zmieru,
 • v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
 • v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z.z.

Oprávnenie poškodeného nemôže vykonávať ten, kto je v trestnom konaní stíhaný ako spoluobvinený.

Poškodený sa môže výslovným vyhlásením písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v trestnom konaní vzdať procesných práv, ktoré mu Trestný poriadok ako poškodenému priznáva.

Organizáciou na pomoc poškodeným sa rozumie mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) poskytujúca bezodplatnú pomoc poškodeným. Organizácia NABK – Národná Agentúra Boja proti Kriminalite tiež patrí medzi takéto organizácie, ktoré poskytujú pomoc taktiež obetiam trestných činov, resp. poškodeným osobám.