Pre verejnosť

Pre širokú verejnosť ponúkame pomoc v nasledovných oblastiach

  • PORADENSTVO : Trestné právo, obchodné právo, občianske právo, správne právo, medzinárodné právo
  • ASISTENCIA a PREŠETRENIE : Priestupky, trestné činy , súdne konanie
  • POMOC A PORADENSTVO V OBLASTI DROGOVEJ PROBLEMATIKY MLÁDEŽE

OŠČ – Odbor Špecializovaných Činností

  • Interné vyšetrovanie spáchaných skutkov
  • Rekognoskácia dôkazových materiálov
  • Pátranie po nezvestných osobách
  • Zisťovanie skutočností, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom
  • Operatívna pomoc
  • A iné