O NABK

NABK je záujmová organizácia ktorá v širšom slova zmysle svoju aktivitu zameriava k boju s kriminalitou. V užšom slova zmysle sa NABK zameriava predovšetkým na preventívne, analytické, operatívne a špecializované činnosti s ktorými chce napomáhať k udržateľnému poriadku v uliciach našich miest a takýmto spôsobom zlepšovať bezpečnostnú situáciu občanov Slovenskej Republiky.

K úspešnému zvládnutiu cieľov NABK prispieva profesionálna skúsenosť jej členov a to aj príslušníkov policajno – bezpečnostných zložiek. NABK má záujem prispieť k zvýšeniu bezpečia, a tým zveľaďovať poriadok v uliciach slovenských miest a prispievať k celkovému zlepšeniu kvality života.

Motto NABK (v esperante) znie: „Por pli bona Mondo“ – Za lepší svet, najviac vystihuje ciele našej organizácie.

NABK sa stotožňuje s princípmi zakotvenými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (Charta ľudských práv) prijatá valným zhromaždením  Organizácie spojených národov vo
forme rezolúcie č. 217 (III) dna 10.12.1948.

NABK svojimi cieľmi a činnosťami má v úmysle rozvíjať kultúrne vzťahy , rozširovať všeobecné vedomosti, vymieňať profesijné skúsenosti , podporovať vzájomnú pomoc v sociálnej oblasti a v prevencii kriminality.